Logowanie E-mail Hasło Zapamiętaj mnie Chcę się zarejestrować [ Przypomnij Hasło ]
logo

Artykuły >> Artykuły

SYNGAZ - Energia nie tylko z "czystego" drewna


Obecnie polska energetyka w coraz większym stopniu skupia się na generowaniu energii w systemie rozproszonym, polegającym na wytwarzaniu energii w małej skali. Przez Ministerstwo Energetyki zostaje opracowywana nowa koncepcja oparta na lokalnych mikroklastrach energetycznych. Z tego też powodu coraz większe znaczenie mają odnawialne źródła energii. W te trendy wpisuje się firma Syngaz SA, która od 2008 roku prowadzi działania w szeroko pojmowanym rynku energii odnawialnej. Proponuje kompleksowe rozwiązania dla małych i średnich zakładów, jednostek samorządowych oraz odbiorców indywidualnych. Opracowuje nowatorskie rozwiązania pozwalające firmom na optymalne wykorzystanie własnych potencjałów, przyjmując za punkt wyjścia standardy, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Stosuje technologię zgazowania w celu efektywnego wykorzystania biomasy, jak i odpadów drzewnych do generowania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji.

 

 

 

Hanna Weber

 

Firma Syngaz SA jest współwłaścicielem praw do nowatorskiej konstrukcji reaktora zgazowania, zastrzeżonego patentem nr PL-208616 „Zgazowarka ze złożem stałym”. Patent i konstrukcja powstały przy współpracy z partnerem naukowym, jakim jest Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Patentem został objęty reaktor ze stałym złożem paliwa, przeznaczony do zgazowania biomasy i paliw z odpadów, wyróżniający się zastosowaniem rury centralnej oraz trójstrefowym podawaniem powietrza. Stanowi on serce oferowanej przez firmę instalacji kogeneracyjnej o mocy do 1,5 MW.

 

 

Cztery węzły

Instalację zgazowania biomasy firmy Syngaz SA można podzielić na cztery węzły technologiczne, obejmujące: przygotowanie i podawanie paliwa, węzeł zgazowania, kondycjonowania i kogeneracji. Zastosowane w procesie paliwo podawane jest w sposób ciągły do zgazowarki. Zachodzący w reaktorze proces zgazowania opiera się na termicznym przekształceniu paliwa stałego w palny gaz procesowy, którego głównymi składnikami są tlenek węgla, wodór i metan. Otrzymywany gaz z reaktora kierowany jest do kilkustopniowego układu oczyszczania i chłodzenia. W początkowym etapie wykorzystując cyklon i układ filtrów oddzielane są cząstki stałe, natomiast w kolejnych gaz jest oczyszczany z zanieczyszczeń smolistych oraz schładzany do temperatury ok. 40º C za pomocą chłodnic. Po takim przygotowaniu kieruje się go do silnika tłokowego sprzężonego z generatorem produkującym prąd elektryczny. Ze spalin powstałych w wyniku spalania gazu w silniku odbierane jest ciepło, które można wykorzystać pod postacią gorącej wody, oleju, powietrza lub pary w zależności od zapotrzebowania klienta.

 

 

350 kW energii elektrycznej oraz ok. 600 kW energii cieplnej

Układ kogeneracyjny wytwarza 350 kW energii elektrycznej oraz ok. 600 kW energii cieplnej zużywając do tego celu ok. 350 kg/h zrębki drzewnej o wilgotności ok. 22 - 25 proc. Istnieje możliwość przeznaczenia wygenerowanej energii elektrycznej na własne potrzeby klienta lub odsprzedania jej do sieci energetycznej. Natomiast wytwarzane ciepło może zostać wykorzystywane według indywidualnych potrzeb inwestora, np. jako ciepło technologiczne do celów suszarniczych. Planowany czas pracy instalacji wynosi 7500 h/rok, co stanowi ok. 80 proc. pokrycia czasu, licząc w ruchu 24-godzinnym. Pozostałe 20 proc. przewidziane jest na naprawy, serwis i konserwację urządzeń.

 

 

Generowanie energii elektrycznej w sposób ciągły i stabilny

Rozwijana przez firmę Syngaz SA technologia zgazowania, z wykorzystaniem silnika gazowego, wypełnia lukę w wytwarzaniu energii elektrycznej pomiędzy małymi źródłami odnawialnymi (moc <100 kWe), np. panelami elektrycznymi, a średniej wielkości kotłami z turbiną parową (moc >3 MWe). Dodatkowo dużym jej atutem jest generowanie energii elektrycznej w sposób ciągły i stabilny, co daje przewagę m.in. nad fotowoltaiką pracującą tylko w ciągu dnia w skali 1000 h/rok.

 

 

Rozwiązanie także dla odpadów

Proponowany proces zgazowania pozwala nie tylko efektywnie zużytkować „czystą” biomasę, ale również, co ważne, odpady drzewne poużytkowe, tj. drewno impregnowane, sklejki czy płyty wiórowe. Tego rodzaju materiały są trudne do zagospodarowania ze względu na niejednorodność oraz wysoki stopień zanieczyszczenia niebezpiecznymi i uciążliwymi dla środowiska substancjami chemicznymi. Drewno impregnowane olejami, np. podkłady kolejowe, słupy telegraficzne, jest kwalifikowane jako odpad niebezpieczny o kodzie 170204* z uwagi na znaczną zawartość silnie toksycznych i rakotwórczych substancji aromatycznych, do których głównie należą: antracen, fluoren (difenylometan), fenantren, benzo(a)antracen i benzo(a)piren. Substancje te nie podlegają naturalnej biodegradacji, a także mają własności sorbowania się w glebie oraz kumulowania w szacie roślinnej, tkankach zwierząt i ludzi. Działają one mutagennie, a ich obecność w organizmach żywych czyni je bardziej podatnymi na choroby nowotworowe.

 

 

Bezpieczna utylizacja

Obecnie jedynym znanym i dopuszczonym do stosowania sposobem utylizacji takiego typu odpadu jest jego unieszkodliwianie poprzez składowanie na wydzielonych składowiskach odpadów niebezpiecznych, z uzbrojonymi w szczelne membrany stanowiskami odciekowymi. Jest to sposób kosztowny, a nie prowadzi do całkowitego unieszkodliwienia tych niebezpiecznych odpadów. Obecnie na rynku międzynarodowym nie ma skutecznej technologii, która pozwalałaby na bezpieczną utylizację tego typu odpadów, a jednocześnie generowałaby szereg wartości dodanych.

Problemem tym zajęła się firma Syngaz SA w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii zgazowania odpadów i produkcji zielonej energii”. Przedstawiła ona sposób utylizacji odpadów drzewnych impregnowanych, zwłaszcza podkładów kolejowych, metodą zgazowania wraz z produkcją energii elektrycznej i cieplnej. Dokonała również zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP, pod nr. P.417.59, na patent dotyczący tego innowacyjnego wynalazku.

Tym sposobem firma rozwiązała problem unieszkodliwiania niebezpiecznego odpadu, jakim są podkłady kolejowe i słupy telegraficzne, przy jednoczesnym wykorzystaniu go do wytwarzania zielonej energii. Opracowała prośrodowiskową technologię umożliwiającą produkcję gazu o korzystnej wartości kalorycznej. Pozwoliło to na generację energii przy niskich wartościach emisji zanieczyszczeń, nie różniących się od technologii biomasowych, przeznaczonych wyłącznie do czystych odpadów drzewnych.

Dodatkowo firma Syngaz SA wraz z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA w Tychach oraz Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu uczestniczyła w projekcie badawczo-rozwojowym pt. „Opracowanie systemowego rozwiązania dla odzysku energii z osadów ściekowych z zastosowaniem procesu zgazowania”, którego celem było opracowanie technologii wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej poprzez zgazowanie osadów ściekowych wraz z dodatkami oraz kompleksowe zagospodarowanie produktów ubocznych. W efekcie został opracowany projekt instalacji zgazowywania mieszanki paliwowej składającej się z osadów ściekowych, odpadów stałych RDF oraz biomasy. Instalacja ta może wytwarzać 300 kWe energii.

 

 

Przedsiębiorstwo z duchem czasu

Syngaz SA jest nowoczesnym przedsiębiorstwem, które, mając na uwadze dobro środowiska, pomaga małym i średnim firmom w optymalizacji kosztów związanych z energią cieplną i elektryczną oraz utylizacją odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem drzewnych. Idąc z duchem czasu rozwiązuje nowe problemy, zaczynając od proekologicznego generowania energii do efektywnego wykorzystania odpadów niebezpiecznych.

 

1 Syngaz SA jest nowoczesnym przedsiębiorstwem, które, mając na uwadze dobro środowiska, pomaga małym i średnim firmom w optymalizacji kosztów związanych z energią cieplną i elektryczną oraz utylizacją odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem drzewnych.

2 Proponowany proces zgazowania pozwala nie tylko efektywnie zużytkować „czystą” biomasę, ale również, co ważne, odpady drzewne poużytkowe, tj. drewno impregnowane, sklejki czy płyty wiórowe.

3+4 Instalację zgazowania biomasy firmy Syngaz SA można podzielić na cztery węzły technologiczne, obejmujące: przygotowanie i podawanie paliwa, węzeł zgazowania, kondycjonowania i kogeneracji.

 

Fot. Syngaz

Copyright © Kurier Drzewny